DRI-SET ADDITIVES
ใช้ผสมหมึก DRI-SET เพื่อเพิ่มคุณสมบัติต่างๆ

ใช้ผสมตามอัตราส่วนที่กำหนดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของหมึกพิมพ์ Offset

สินค้า