ADDITIVES สำหรับ DRISET
ใช้ผสมหมึก DRISET เพื่อเพิ่มคุณสมบัติต่างๆ

ใช้ผสมตามอัตราส่วนที่กำหนดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของหมึกพิมพ์ Offset

สินค้า